20/04/2023, 16:59

Động cơ thúc đẩy các quan lại, sĩ phu đề nghị các cải cách Duy Tân ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX là:

Động cơ thúc đẩy các quan lại, sĩ phu đề nghị các cải cách Duy Tân ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX là: A. Xuất phát từ tư tưởng tiến bộ muốn thay đổi hoàn toàn chế độ phong kiến Việt Nam. B. Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân muốn điều hòa mâu thuẫn đang gay gắt giữa nông dân với triều đình phong kiến nhà Nguyễn. C. Xuất phát từ lòng yêu nước muốn Duy Tân đổi mới đất nước muốn cho dân giàu nước mạnh để đối phó với nguy cơ xâm lược bên ngoài. D. Xuất phát từ tư tưởng tiến bộ muốn thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế dộ quân chủ lập hiến
Bài liên quan

Phan Thị Diệu linh

0 chủ đề

0 bài viết

0