12/01/2018, 11:02

Bài C4 trang 44 sgk vật lí 7

Bài C4 trang 44 sgk vật lí 7 Hãy nêu tên một số vật liệu thường dùng để ngăn chặn âm, ...

Bài C4 trang 44 sgk vật lí 7

Hãy nêu tên một số vật liệu thường dùng để ngăn chặn âm,

C4. a) Hãy nêu tên một số vật liệu thường dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít.

b) Hãy nêu tên một số vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm

Hướng dẫn giải:

a) Những vật liệu thường được dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít là : gạch, bê tông, gỗ…

b) Những vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm là: kính, lá cây…

0