12/01/2018, 11:01

C5 trang 36 sgk Vật lí lớp 7

C5 trang 36 sgk Vật lí lớp 7 Hãy so sánh biên độ dao động của ...

C5 trang 36 sgk Vật lí lớp 7

Hãy so sánh biên độ dao động của

Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3

Hướng dẫn giải:

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ lớn hơn (hình a)

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ nhỏ hơn (hình b )

0