25/04/2018, 18:22

Bài 30, 31, 32, 33, 34 trang 137 SBT Sinh 10 Bài tập trắc nghiệm: 30. Các tế bào thường có kích cỡ...

Bài 30, 31, 32, 33, 34 trang 137 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 30. Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì A. dễ thay đổi hình dạng. B. khi bị thương tổn thì dễ thay thế 30. Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì A. Dễ thay đổi hình dạng. B. Khi bị thương tổn ...

Bài 30, 31, 32, 33, 34 trang 137 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 30. Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì
A. dễ thay đổi hình dạng.
B. khi bị thương tổn thì dễ thay thế

30. Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì

A. Dễ thay đổi hình dạng.

B. Khi bị thương tổn thì dễ thay thế.

C. Thuận lợi cho việc trao đổi chất.

D. Đỡ tiêu tốn năng lượng và nguyên liệu để tạo tế bào.

31. Các cấu trúc : I : Nhân ; II : Lưới nội chất ; III : Bào quan có màng bao bọc IV : Khung tế bào ; V : Thành tế bào ; VI : Ribôxôm ; VII : Chất nhân VIII : Nhung mao ; IX : Roi ; X : Bộ máy Gôngi ; XI : Hạch nhân.

Cấu trúc nào có ở vi khuẩn ?

A. I, II, III, XI.

B. V, VI, VII.

C. V, X, XI.

D. I, III, XI.

32. Tế bào động vật không có các bào quan

A. Bộ máy Gôngi và ti thê.

B. Không bào lớn và lục lạp.

C. Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

D. Ti thể và lizôxôm.

33. Tế bào động vật có cấu tạo gồm các bộ phận nào ?

A. Nguyên sinh chất và NST.

B. Màng, tế bào chất và hạch nhân.

C. Màng, tế bào chất (chứa các bào quan) và nhân.

D. Các bào quan, nhân và tế bào chất.

34. Thành tế bào của vi khuẩn được cấu tạo từ

A. Peptiđôglican.

B.  Phôtpholipit.

C. Lipôprôtêin.

D. Xenlulôzơ.

Hướng dẫn:


0