11/01/2018, 17:58

Bài 2 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Bài 2 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường. ...

Bài 2 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường.

2. Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường.

Trả lời.

Đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di  chuyển trong điện trường : Công của lực điện trong sự di chuyển 

của điện tích trong điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi.


0