13/01/2018, 07:55

Bài 16 trang 54 SGK Hình học 12

Bài 16 trang 54 SGK Hình học 12 Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ. ...

Bài 16 trang 54 SGK Hình học 12

Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ.

Bài 16. Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi S­1 là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số ({{{S_1}} over {{S_2}}}) bằng:

(A) 1 ;                                                                  (B) 2 ;

(C) 1,5 ;                                                               (D) 1,2 .

Giải 


Gọi bán kính của quả cầu là (r) thì (r) cũng là bán kính đáy của hình trụ. 

Chiều cao của hình trụ là (6r)

Chiều cao của hình trụ là (6r)

Diện tích xung quanh của hình trụ là:   ({S_2} =2pi r.6r= 12pi {r^2})

Diện tích ba quả bóng bàn là:   ({S_1} = 3.4pi {r^2} = 12pi {r^2})

Chọn (A) 1.

soanbailop6.com

0