11/01/2018, 13:47

Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bài 11. Giải các phương trình: ...

Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Bài 11. Giải các phương trình:

Bài 11. Giải các phương trình:

a) 3x - 2 = 2x - 3;                                     b) 3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u;

c) 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x);                            d) -6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x);

e) 0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5) - 0,7;        f) ( frac{3}{2}(x -frac{5}{4})-frac{5}{8}) = x

Hướng dẫn giải:

 a) 3x - 2 = 2x - 3

⇔ 3x - 2x = -3 + 2

⇔ x          = -1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

b) 3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u

⇔ 2u + 27           = 4u + 27

⇔ 2u - 4u            = 27 - 27

⇔ -2u                  = 0

⇔ u                     = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất u = 0.

c) 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x)

⇔ 5 - x + 6 = 12 - 8x

⇔ -x + 11   = 12 - 8x

⇔ -x + 8x   = 12 - 11

⇔ 7x          = 1

⇔ x            = ( frac{1}{7})

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = ( frac{1}{7}).

d) -6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x)

⇔ -9 + 12x      = -45 + 6x

⇔ 12x - 6x      = -45 + 9

⇔ 6x               = -36

⇔ x                 = -6

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -6

e) 0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5) - 0,7

⇔ 0,1 - t + 0,2         = 2t - 5 - 0,7

⇔ -t + 0,3                = 2t - 5,7

⇔ -t - 2t                   = -5,7 - 0,3

⇔ -3t                       = -6

⇔ t                          = 2

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất t = 2

f) ( frac{3}{2}(x -frac{5}{4})-frac{5}{8}) = x 

⇔ ( frac{3}{2})x - ( frac{15}{8}) - ( frac{5}{8})    = x

⇔ ( frac{3}{2})x - x           = ( frac{15}{8}) + ( frac{5}{8})

⇔ ( frac{1}{2})x                = ( frac{20}{8})

⇔ x                  = ( frac{20}{8}) : ( frac{1}{2})

⇔ x                  = 5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 5

0