13/01/2018, 20:33

Bài 1,2,3,4,5 Toán 5 trang 177,178 : Luyện tập chung tiết 172

Bài 1,2,3,4,5 Toán 5 trang 177,178 : Luyện tập chung tiết 172 Luyện tập chung tiết 172: giải bài 1,2,3 trang 177; bài 4,5 trang 178 Toán lớp 5. Bài 1: Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5. a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 = 6,78 – ...

Bài 1,2,3,4,5 Toán 5 trang 177,178 : Luyện tập chung tiết 172

Luyện tập chung tiết 172:  giải bài 1,2,3 trang 177; bài 4,5 trang 178 Toán lớp 5.

Bài 1: Tính:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

 a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05  = 6,78 – 13,735 : 2,05

= 6,78 – 6,7 = 0,08.

b)  6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút = 9 giờ 39 phút.


Bài 2 trang 177: Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 và 46.

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.

a) Số trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là:

(19 + 34 + 46 ) : 3 = 33.

b) Số trung bình cộng của 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 là:

(2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 3,1.

Đáp số: a) 33 ; b) 3,1.


Bài 3 trang 177 Toán 5: Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

 Số học sinh nữ của lớp là:

19 + 2 = 21 (học sinh)

Số học sinh cả lớp là:

19 + 21 = 40 (học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp là:

19 : 40 = 0,475 = 47,5%.

Tỉ số phần trăm học sinh nữ và học sinh cả lớp là:

21 : 40 = 52,5%

Đáp số: 47,5% ; 52,5%.


Bài 4 trang 178 : Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20%  (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Sau năm thứ nhất số sách thư viện tăng thêm là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau năm thứ nhất số sách thư viện có tất cả là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách thư viện tăng thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách.


Bài 5 trang 178: Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Theo đề toán ra có sơ đồ:

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng:

Vtt :vận tốc tàu thủy;

Vdn: vận tốc dòng nước;

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 2 lần vận tốc dòng nước bằng hiệu vận tốc của tàu thủy khi đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng.

Hai lần vận tốc của dòng nước là:

28,4 – 18,6 = 9,8 (km)

Vận tốc của dòng nước là:

9,8 :2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

28,4 – 4,9 = 23,5 (km/giờ)

hoặc 18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Đáp số: 23,5km/giờ ; 4,9 km/giờ,

0