13/01/2018, 20:39

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5 Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 . Bài 1. Chỉ rõ các bước để a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp ...

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 .

Bài 1. Chỉ rõ các bước để
a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp
b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Hướng dẫn:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp
Bước 1: Chia bảng số liệu thống kê rời rạch thành các lớp
Bước 2: Ghi số các số liệu thống kê của mỗi lớp ghép vào cột “tần số”
Bước 3: Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kê, ghi kết quả vào cột “tần suất”
b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp
Chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 2 trên đây


Bài 2.  Nêu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn

a) Số trung bình cộng

i) bảng phân bố rời rạc

b) Số trung vị
i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm
ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: Me (Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này)
c) Mốt: Đó là giá trị có tần số lớn nhất
d) Phương sai:
Bước 1: Tìm số trung bình cộng x
Bước 2: Bình phương các độ lệch: (xi – x)² của mỗi số liệu
Bước 3: Tìm trung bình cộng của : (xi – x)² ni
Kết quả là S² (phương sai)
e) Độ lệch chuẩn
Bước 1: Tính phương sai: S²
Bước 2: Căn bậc hai của S² : S = √S²
Đó là độ lệch chuẩn


Bài 3 trang 129. Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra
c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

Giải: a) Bảng tần số và tần suất rời rạc

b) Số gia đình có từ 1 đến 2 con là nhiều, chiếm tỉ lệ 12%
c) Số trung bình cộng:

Mốt Mo = 2


Bài 4. Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau đây
Khối lượng (tính theo gam) của nhóm cá thứ 1

Khối lượng (tính theo gam) của nhóm cá thứ 2

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là
[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)
b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất
d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số
e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được
Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn

Hướng dẫn: a) 

b) 

c) Biểu đồ tần suất hình cột

Biểu đồ tần số hình cột về khối lượng cá của nhóm thứ 1
– Đường gấp khúc tần suất

Đường gấp khúc tần suất về khối lượng cá của nhóm thứ 1

d) Biểu đồ tần số


– Biểu đồ tần số hình cột về khối lượng cá của nhóm 2

Đường gấp khúc tần số:


– Đường gấp khúc tần số về khối lượng cá của nhóm 2

e) Xét bảng phân bố ở câu a
Số trung bình cộng

Từ đó ta thấy nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng đều hơn


Bài 5. Cho dãy số liệu thống kê Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

Tìm mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên trong công ti, số trung vị của các số liệu thống kê đã cho.
Nêu ý nghĩa của số trung vị

Giải: Mức lương bình quân của cán bộ và công nhân viên trong công ty:


Bài 6 trang 130. Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1,2,3,4,5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng phân bố tần số theo số phiếu tín nhiệm dành cho các mẫu kể trên
a) Tìm mốt của bảng phân bố tần số đã cho
b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu nào?

Giải: a) Mốt của bảng phân bố đã cho: Mo = 1
b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu số 1

0