11/01/2018, 18:10

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. ...

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930:

Dựa vào mục 2.b phần Kiến thức cơ bản để trả lời.

0