Unit 2: School Talks

UNIT 2: SCHOOL TALKS THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU: Reading Unit 2 Lớp 10 Trang 22 Speaking Unit 2 Lớp 10 Trang 24 Listening Unit 2 Lớp 10 Trang 26 Writing Unit 2 Lớp 10 Trang 27 Language Focus Unit 2 Lớp 10 Trang 29 Grammar Notes (Chủ điếm ngữ pháp) Wh - questions: íà câu hỏi bẳt đầu bằng từ hỏi ...

UNIT 2: SCHOOL TALKS THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU: Reading Unit 2 Lớp 10 Trang 22 Speaking Unit 2 Lớp 10 Trang 24 Listening Unit 2 Lớp 10 Trang 26 Writing Unit 2 Lớp 10 Trang 27 Language Focus Unit 2 Lớp 10 Trang 29 Grammar Notes (Chủ điếm ngữ pháp) Wh - questions: íà câu hỏi bẳt đầu bằng từ hỏi (Wh-word) What, Who, Whom, When, Where, Why, How, ... thường được hỏi theo cách sau: 1. Với câu có động từ To Be: Wh - ...

UNIT 2: SCHOOL TALKS

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 

 

 

 

 

 

Grammar Notes (Chủ điếm ngữ pháp)

0