Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo....

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 2 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo. Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo. Gợi ý làm bài: Phương hướng cơ bản để phát triển ...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 2 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

Gợi ý làm bài:

Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:

–         Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đây là đòi hỏi khách quan của đất nước. Muốn vậy, chúng ta cần phải thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, có chính sách đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

–         Mở rộng quy mô giáo dục. Trên cơ sở chất lượng và hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước mở rộng quy mô giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

–         Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Nhà nước huy động mọi guồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.

–         Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Đây là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.

–         Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục: Phát triển giáo dục là sự nghiệp của nhà nước và của toàn dân, vì vậy cần đa dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.

–         Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của nước ta, tham gia đào tạo nhan lực khu vực và thế giới.


huynh hao

0 chủ đề

23969 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0