Project - trang 69 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới

Project - trang 69 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập trong phần ...

Project - trang 69 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới

Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập trong phần

1   Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group's cultural identity.

Suggested ethnic groups:

 

     the Rhade (or Ede) in Central Highlands

     the Cham in central Viet Nam and An Giang Province

     the Tay in northern Viet Nam

Hướng dẫn:

Làm việc trong nhóm bốn người hoặc năm người. Chọn một nhóm dân tộc ở Việt Nam. Tìm thông tin về các đặc điểm xác định bản sắc văn hóa của nhóm.

nhóm dân tộc gợi ý:

• Rhade (hay Ê Đê) ở Tây Nguyên

• Chăm ở miền Trung Việt Nam và tỉnh An Giang

• Tày ở miền Bắc Việt Nam

2 Design a poster to introduce the ethnic group. Add pictures to make it more attractive. Include the information about:

  • Population
  • Region(s) with significant population
  • Language
  • Religion and beliefs
  • Clothing
  • Traditional food and drink
  • Festivals and music

Hướng dẫn:

Thiết kế một poster giới thiệu nhóm dân tộc. Thêm hình ảnh để làm cho nó hấp dẫn hơn. Bao gồm thông tin về:
• Dân số
• Tỉnh với dân số đáng kể
• Ngôn ngữ
• Tôn giáo và tín ngưỡng
• Quần áo
• thực phẩm truyền thống và đồ uống
• Lễ hội và âm nhạc

3 Introduce your poster to the class and give a presentation on the cultural features of the ethnic group.

Giới thiệu poster của bạn đến lớp và đưa ra một bài thuyết trình về những nét văn hóa của dân tộc.


0