Project - trang 17 Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới

Project - trang 17 Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập trong phần ...

Project - trang 17 Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập trong phần

1   Work in groups of four to six. Look for information about one endangered species and design a poster to introduce this species. Include the following points:

  • Facts about the species (habitat and location, physical features, diet, population)
  • Conservation status, why it is endangered and how to protect it

Suggested endangered species:

  • the saola (Viet Nam)
  • the sea turtle (Viet Nam)
  • the Californian condor (USA)

Hướng dẫn:

Làm việc theo nhóm 4-6 người. Tìm thông tin về một loài nguy cấp và thiết kế một poster giới thiệu các loài này. Bao gồm những điểm sau đây:

  • Sự thật về loài (môi trường sống và vị trí, đặc điểm cơ thể, chế độ ăn uống, dân số)
  • Tình trạng bảo tồn, tại sao nó bị đe dọa và làm thế nào để bảo vệ nó

các loài quý hiếm gợi ý:

  • sao la (Việt Nam)
  • những con rùa biển (Việt Nam)
  • condor California (Hoa Kỳ)

2   Introduce your poster to the class. Present the features of your species and explain why and how it should be protected. Here is an example. (Giới thiệu poster của bạn đến lớp. Trình bày các đặc điểm của các loài của mình và giải thích lý do tại sao và làm thế nào nó cần được bảo vệ. Dưới đây là một ví dụ.)

ex

0