02/05/2018, 09:50

Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Giải bài tập Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3 Listening 1. Listen and number. Click here to listen Hướng dẫn: 5 – 1 – 3 – 2 - 4 Script: ...

Giải bài tập Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

 

Hướng dẫn:

5 – 1 – 3 – 2  - 4

Script:

This is my farm. Please listen to the rules.

1. Don't feed the chick. They are not hungry.

2. Don't touch this horse. It's angry today.

3. You can touch this goat. It's very friendly. Its name is Joy

4. Now, wash your hand.

5. Please eat your lunch here, under the tree.

Dịch:

Đây là nông trại của tôi. Làm ơn hãy lắng nghe các quy định.

1. Đừng cho gà ăn. Chúng không đói.

2. Đừng chạm vào con ngựa này. Hôm nay nó đang tức giận.

3. Bạn có thể chạm vào con dê này. Nó rất thân thiện. Tên của nó là Joy.

4. Bây giờ, rửa sạch tay của bạn.

5. Vui lòng ăn trưa ở đây, dưới cây này.

Speaking

2. Look and say

 Hướng dẫn:

+ Eat your lunch here.

+ Wash your hands.

+ Don't feed the animals.

+ Wear boots.

+ Don't touch the animals.

 

soanbailop6.com

0