14/01/2018, 00:21

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web, host

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web, host CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ Số: …. / .... (Thiết kế website, host) - Căn ...

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web, host

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: …. / ....
(Thiết kế website, host)

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

- Căn cứ vào Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

- Căn cứ vào Bản Dự kiến thiết kế của Ông Nguyễn Mạnh Thuật

- Căn cứ vào Báo giá chi tiết thiết kế Web ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Thanh niên.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2007, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên đặt thiết kế website)

Ông/bà:................................

Địa chỉ: ..............

Điện thoại:...................................

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên nhận thiết kế website)

CÔNG TY ...................................

Địa chỉ : ...........................

Điện thoại: ...............................

Fax: .......................

Số tài khoản: .....................

Mở tại: Ngân hàng.....................

Đại diện : ..................

Chức vụ : ............................................

Hai bên đồng ý ký kế Hợp đồng kinh tế số: …. /HĐKT/TN-Luật ĐNA với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Nội dung giao dịch

1.1 Bên B nhận thiết kế website cho bên A, cấu trúc tính năng được quy định cụ thể tại Bản dự kiến thiết kế và Phụ lục của Hợp đồng này

1.2 Bên B thực hiện các công việc liên quan như: thiết kế giao diện,

1.3 Các tài liệu sau đây là phần không thể tách rời của Hợp đồng:

- Phụ lục liên quan đến Hợp đồng kinh tế.

- Bản dự kiến thiết kế.

- Báo giá thiết kế ra ngày 17 tháng 10 năm 2007.

1.4 Điều chỉnh khác theo yêu cầu trong quá trình thiết kế.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của bên A

2.1 Bên A phải bám theo bảng tiến độ trên để phối hợp với bên B làm hoàn thiện, nếu bên A không phối hợp với bên B đúng thời gian như bảng tiến độ thì bên B sẽ không chịu trách nhiệm về việc vượt thời gian thỏa thuận như trên.

2.2 Bên A phải trả trước cho bên B 50% giá trị hợp đồng ngay khi ký kết, 50% còn lại sẽ thu
ngay khi ký thanh lý.

0