14/01/2018, 08:25

Mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội Dùng cho chế độ tử tuất một lần đối với người đang tham gia, bảo lưu thời gian đóng BHXH là mẫu bản về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của ...

Mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

là mẫu bản về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm theo sổ BHXH, mẫu dùng cho chế độ tử tuất một luần của người tham gia, bảo lưu thời gian đóng BHXH. Mẫu bản quá trình được ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại đây.

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------- 

Số sổ BHXH: ..................... 

Số định danh: .....................

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ........................................................... Nam (nữ) ........................................

Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (1): ....................................................................

Cơ quan, đơn vị (1): .........................................................................................................

Nơi cư trú khi hưởng chế độ: ........................................................................................

I/ QUÁ TRÌNH  ĐÓNG BHXH

Từ

Tháng

Năm

Đến

tháng

năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc; nơi làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ) đóng BHXH bắt buộc hoặc địa chỉ nơi đóng BHXH tự nguyện

Thời gian đóng BHXH

Mức đóng BHXH

Năm

Tháng

Tiền lương hoặc thu nhập tháng (2)

Phụ cấp

Chức vụ

TN nghiệp

TNVK

HSBL

Tái cử

Khu vực

B, C, K

Khác

 1

10  11  12  13  14 
                           

 Đóng BHXH một lần (3)

                     
  TỔNG CỘNG                      

II. CHẾ ĐỘ TUẤT MỘT LẦN CỦA THÂN NHÂN ÔNG/BÀ ........................

1. Thời gian đóng BHXH được tính hưởng chế độ tuất một lần tính đến ngày ....... tháng ..... năm ....... bằng .......... năm ........ tháng, trong đó có ....... năm ..... tháng đóng BHXH bắt buộc, chia ra:

1.1. Thời gian đóng BHXH trước năm 2014: .............. năm ..................... tháng

1.2. Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi: ..........năm ..................... tháng

2. Tính mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng để tính trợ cấp tuất một lần (BQTLTN):........................................................đồng

(diễn giải cách tính ...................................................................................................)

3. Mức hưởng:

a. Trợ cấp tuất một lần:

a1. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH trước năm 2014:

BQTLTN (khoản 2) x số năm (điểm 1.1) x 1,5 = ....................................đồng

a2. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi:

BQTLTN (khoản 2) x số năm (điểm 1.2) x 2 = ......................................đồng

(diễn giải cách tính a1 và a2 ,.................................................................................)

Tổng số tiền trợ cấp (a1 + a2): .......................................................................đồng

(Số tiền bằng chữ: ...............................................................................................)

b. Trợ cấp mai táng: ......................................... đồng x ............ tháng = .....................đồng

c. Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): .............. đồng x ........tháng = ...................đồng

d. Mức trợ cấp khu vực một lần (nếu có): .................................................... đồng

(diễn giải cách tính ..............................................................................................)

Tổng số tiền trợ cấp (a1 + a2 + b + c + d): ........................................ đồng

(Số tiền bằng chữ: ..............................................................................................................)

  ......., ngày.....tháng....năm....
CÁN BỘ XÉT DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH (6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp sử dụng từ 2 tờ rời trở lên thì phải đánh số trang, hiện thị số sổ BHXH phía trên góc phải từ tờ thứ 2 trở đi và đóng dấu giáp lai.

- (1) Trường hợp thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này.

- (2) Đối với người có thời gian làm cán bộ xã là mức sinh hoạt phí hàng tháng đóng BHXH.

- (3) Ghi thời gian đóng BHXH một lần: thời gian đóng BHXH bắt buộc môt lần cho thời gian còn thiếu, đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu, đóng BHXH một lần cho những năm về sau (nếu có).

- (4) Xét duyệt chế độ nào thì chỉ hiển thị nội dung xét duyệt của chế độ đó (đối với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì ghi rõ loại chế độ là tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp).

- (5)Thời gian đóng BHXH để tính hưởng chế độ TNLĐ/BNN không bao gồm: Thời gian giữ chức danh cán bộ xã và đóng BHXH theo Nghị định số 09/NĐ-CP; thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trừ trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài); thời gian người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thời gian đóng BHXH theo chế độ phu nhân, phu quân; thời gian đóng BHXH bắt buộc cho thời gian còn thiếu; thời gian đóng BHXH tự nguyện.

- (6) Nếu là BHXH huyện giải quyết thì ghi Phụ trách chế độ BHXH

0