12/01/2018, 17:50

Luyện tập bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 15 SGK Văn 9

Luyện tập bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 15 SGK Văn 9 Văn bản Ngọc Hoàng xử tội Ruồi xanh như một truyện ngắn, một truyện vui, vậy mà là văn bản thuyết minh. Các phương pháp thuyết minh được sử dụng là: ...

Luyện tập bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 15 SGK Văn 9

Văn bản Ngọc Hoàng xử tội Ruồi xanh như một truyện ngắn, một truyện vui, vậy mà là văn bản thuyết minh. Các phương pháp thuyết minh được sử dụng là:

1.   Văn bản Ngọc Hoàng xử tội Ruồi xanh như một truyện ngắn, một truyện vui, vậy mà là văn bản thuyết minh. Các phương pháp thuyết minh được sử dụng là:

-    Định nghĩa: thuộc họ côn trùng hai cánh, mắt lưới...

-    Phân loại: các loại ruồi.

-    Số liệu: số vi khuẩn, số lượng sinh sản của một cặp ruồi.

-    Liệt kê: mắt lưới, chân tiết ra chất dính...

2.  Các biện pháp nghệ thuật được sứ dụng là:

-     Nhân hóa.

-    Có tình tiết.

0