12/01/2018, 17:23

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 - Nói về kỳ nghỉ hè sắp đến của mình và bạn bè. Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? I'm going to Phu Quoc. Tôi sẽ đi Phú Quốc. ...

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Nói về kỳ nghỉ hè sắp đến của mình và bạn bè. Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? I'm going to Phu Quoc. Tôi sẽ đi Phú Quốc.

1. Look, listen and repeat.

Click tại đây để nghe: 

Nhìn, nghe và đọc lại.

Các em cần lưu ý:
• I'm going to Phu Quoc. = I'm going to go to Phu Quoc. Be going to + verb: dùng để biểu thị một kế hoạch tương lai.
a) Only one month until our summer holidays!
Chỉ còn một tháng là đến kì nghỉ hè của chúng ta!
Yes! I love summer. It's a great time.
Vâng! Tôi thích mùa hè. Đó là khoảng thời gian thật tuyệt.
b) Where are you going this summer, Phong?
Bạn sẽ đi đâu mùa hè này vậy Phong?
I'm going to Ha Long Bay. Tôi sẽ đi vịnh Hạ Long.
That's great! Điều đó thật là tuyệt!
c) What about you, Mai? Còn bạn thì sao vậy Mai?
I'm going to Phu Quoc. Mình sẽ đi Phú Quốc.
d) What about you, Tom? What are you going to do?
Còn bạn thì sao vậy Tom? Bạn sẽ làm gì?
I'm going to stay at home. Tôi sẽ ở nhà.
Why? Tại sao?
Because I have to learn Vietnamese.
Bởi vì tôi học tiếng Việt.

2. Point and say.

Chỉ và nói.

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em sẽ đi đâu vào mùa hè này.
a) Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? I'm going to Phu Quoc. Tôi sẽ đi Phú Quốc.
b) Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? I'm going to Sa Pa. Tôi sẽ đi Sa Pa.
c) Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? I'm going to Nha Trang. Tôi sẽ đi Nha Trang.
d) Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? I'm going to Ha Long Bay. Tôi sẽ đi vịnh Hạ Long.

3. Listen anh tick.

Click tại đây để nghe: 

Nghe và đánh dấu chọn.

1. c 2.a 3. b
Bài nghe:
1. Mai: One week until the summer holidays!
Tony: Yes, I love summer. It's a great time.
Mai: Where are you going this summer, Tony?
Tony: I'm going to Nha Trang.
Mai: Oh, I like Nha Trang very much.
2. Linda: Not long until the summer holidays!
Nam: Yes, I love summer holidays.
Linda: Where are you going this summer, Nam?
Nam: I'm going to Ha Long Bay.
Linda: That's great.

3. Phong: Do you like summer, Linda?
Linda: Yes, I do. I like summer holidays.

Phong: Where are you going this summer?
Linda: I'm going to Sa Pa.
Phong: Great idea! It's a lot of fun there


4. Look and write.

Nhìn và viết.

1. Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu vào mùa hè này?
I'm going to Da Nang. Tôi sẽ đi Đà Nâng.
2. Where is he going next month? Cậu ấy sẽ đi đâu vào tháng tới?
He's going to Hoi An. Cậu ấy sẽ đi Hội An.
3. Where are they going next December?
Họ sẽ đi đâu vào tháng 12 tới?
They're going to Hue. Họ sẽ đi Huế.

5. Let's sing.

Click tại đây để nghe

Chúng ta cùng hát.

You are happy in summer holidays!
Bạn vui vào kì nghỉ hè!
When are you going to have a holiday?
In summer, in summer.
Where are you going to stay?
In Ha Long Bay, in Ha Long Bay.
What are you going to eat?
Nice food, delicious food.
What are you going to do?
I'm going to play in the sun.
Khi nào bạn sẽ có kì nghỉ?
Vào mùa hè, vào mùa hè.
Bạn sẻ ở đâu?
Ở vịnh Hạ Long, ở vịnh Hạ Long.
Bạn sẽ ăn gì?
Món ăn ngon, món ăn ngon.
Bạn sẽ làm gì?
Mình sẽ chơi ở ngoài nắng.

0