12/01/2018, 11:55

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu - đông 1950.

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu - đông 1950. Những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới Thu-Đông 1950 là. ...

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu - đông 1950.

Những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới Thu-Đông 1950 là.

Những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới Thu-Đông 1950 là:

+ 14-10 đến 10-12-1952 : Chiến dịch Tây Bắc.
+ 21-12-1953 : Chiến dịch Trung Lào.
+ 21-1 đến 5-2-1954 : Chiến dịch Bắc Tây Nguyên.
+ 31-1 đến 4-1954 : Chiến dịch Hạ Lào.
+ 13-3 đến 7-5-1954 : Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

0