13/06/2021, 18:28

Giúp mình bài này ạ .

Đề bài

Cho một danh sách lưu trữ các số nguyên .Viết chương trình tạo một menu thực hiện các công việc sau ( Sử dụng danh sách liên kết vòng )

1.Xóa bỏ những phần tử trùng nhau trong danh sách (chỉ giữ lại một phần tử)

2.Đếm số lượng các số hoàn hảo trong danh sách .Các số hoàn hảo nằm ở những vị trí nào ?

Cảm ơn ạ!!

0