13/01/2018, 15:48

Giải Toán lớp 2 bài 8 cộng với một số: 8 + 5

Giải Toán lớp 2 bài 8 cộng với một số: 8 + 5 Bài 1. Tính nhẩm: 8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 9 = 3 + 8 = 4 + 8 = 6 + 8 = 7 + 8 = 9 + 8 = Giải ...

Giải Toán lớp 2 bài 8 cộng với một số: 8 + 5


Bài 1. Tính nhẩm:

8 + 3 =             8 + 4 =               8 + 6 =              8 + 7 =               8 + 9 =

3 + 8 =             4 + 8 =               6 + 8 =              7 + 8 =               9 + 8 =

Giải

8 + 3 = 11         8 + 4 = 12          8 + 6 = 14          8 + 7 = 15              8 + 9 = 17

3 + 8 = 11         4 + 8 = 12          6 + 8 = 14          7 + 8 = 15              9 + 8 = 17

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Tính nhẩm:

8 + 5 =                                 8 + 6 =                         8 + 9 = 

8 + 2 + 3 =                          8 + 2 + 4 =                   8 + 2 + 7 =

9 + 5 =                                 9 + 8 =                         9 + 6 = 

9 + 1 + 4 =                          9 + 1 + 7 =                   9 + 1 + 5 = 

Giải:

8 + 5 = 13                        8 + 6 = 14                      8 + 9 = 17

8 + 2 + 3 = 13                  8 + 2 + 4 = 14               8 + 2 + 7 = 17

9 + 5 = 14                        9 + 8 = 17                      9 + 6 = 15

9 + 1 + 4 = 14                 9 + 1 + 7 = 17                9 + 1 + 5 = 15

Bài 4. Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?

Tóm tắt:

Hà: 8 tem

Mai: 7 tem

Cả hai bạn có:… tem? 

Giải

Số tem cả hai bạn có là

8 + 7 = 15 (tem)

Đáp số: 15 tem.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 2 bài 6 cộng với một số: 6 + 5
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài 9 cộng với một số: 9 + 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8
  • Giải Toán lớp 2 bài 12 trừ đi một số: 12 – 8
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 2
0