Getting started - Unit 7 - trang 63 - Tiếng anh 8

Getting started - Unit 7 - trang 63 - Tiếng anh 8 Match the names of places found in a neighborhood with the pictures ...

Getting started - Unit 7 - trang 63 - Tiếng anh 8

Match the names of places found in a neighborhood with the pictures

GETTING STARTED.

KHỞI ĐỘNG

Em hãy ghép tên một nơi ở vùng lân cận với tranh thích hợp.

Câu trả lời:

a. grocery store

b. stadium

c. wet market

d. drugstore

e. hairdresser's

f. swimming pool


0