13/01/2018, 21:17

Đề kiểm tra 1 tiết Toán Đại số và giải tích lớp 11 của trường THPT Đông Thọ năm 2016

Đề kiểm tra 1 tiết Toán Đại số và giải tích lớp 11 của trường THPT Đông Thọ năm 2016 Cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số và giải tích lớp 11 của trường THPT Đông Thọ năm 2016: Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5? ...

Đề kiểm tra 1 tiết Toán Đại số và giải tích lớp 11 của trường THPT Đông Thọ năm 2016

Cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số và giải tích lớp 11 của trường THPT Đông Thọ năm 2016: Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5?

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN: ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH

Thời gian làm bài:  phút; (25 câu trắc nghiệm)

 

Câu 1: Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một chiếc hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Số phần tử của biến cố A “ Lấy được thẻ ghi số chẵn” là

A. n(A) = 20                      
B.n(A) = 15

C.n(A) = 10                    
D.n(A) = 5

Câu 2: Kết quả của C94 là :

A. 84                  
B.126            
C.96                    
D.48

Câu 3: Hệ số của số hạng chứa x2 trong khai triển (3+x)8  là ?

A. 20412                
B.80              
C.2040                
D.40

Câu 4: Cho tâp A={1,2,3,4,5,6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau ?

A. 720          
B.360                
C.60                    
D.24

Câu 5: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn

A. 1/36                B.1/3                 C.1/2                    
D.1/6

Câu 6: Trong 1 lớp học gồm có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 3 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để trong 3 học sinh được gọi có ít nhất 1 bạn nữ.

A. 1140/6545                      
B.1081/6545

C.1140/1309                    
D.1081/1309

Câu 7: Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 4 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 6 con đường. Hỏi có tất cả bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố D mà qua B và C 1 lần?

A. 36                
B.24                
C.12              
D.72

Câu 8: Cho khai triển . Số hạng thứ 2 trong khai triển là ?

A. C53x223                           
B.C51x4(-2)

C.C50x5                               
D.C52x322

Câu 9: Cho khai triển (x+1)4. Số hạng thứ 3 trong khai triển là ?

A. C40x42                                  
B.C41x3

C.C44                                     
D.C42x2

Câu 10: Kết quả của A73 là :

A. 420            
B.220              
C.310                  
D.210

Câu 11: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần thì số phần tử của không gian mẫu là:

A. 2              
B.1                  
C.4                  
D.3

Câu 12: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần thì số phần tử của không gian mẫu là:

A. 36                
B.12                  
C.72            
D.6

Câu 13: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Số phần tử của biến cố A: “ xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 3”  là

A. n(A) = 2                            
B.n(A) = 5

C.n(A) = 3                            
D.n(A) = 4

Câu 14: Biết n là số tự nhiên thỏa mãn 2Cn1 – Cn2 + n = 0. Số hạng chứa x5 trong khai triển(x3 – 2/x)n  là

A. 560x5                                   
B.560

C.-560x5                                   
D.650x5

Câu 15: Có 8 học sinh nam, 6 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh thi nhảy dân vũ vào dịp kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT Đông Thọ. Trong đó có 3 nam, 2 nữ ?

A. 840                
B.1120              
C.960                
D.84

Câu 16: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất mặt sấp xuất hiện hai lần là

A. 1/2              
B.1                  
C.1/4                
D.3/4

Câu 17: Cho A={1,2,3,4,5} có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau là số lẻ ?

A. 60            
B.36                
C.24                  
D.100

Câu 18: Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5 ?

A. 729          
B.658                
C.496              
D.588

Câu 19: Số hạng thứ 3 trong khai triển (2x+1)5 bằng ?

A. 20x2                 
B.80x2               
C.80x3                         
D.20x3

Câu 20: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất, xác suất để con súc sắc xuất hiện mặt lẻ là

A. 1/3                  
B.1/2              
C.1/6                
D.1/36

Câu 21: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn (x-2/x2)21

A. 28C218                           
B.-27C217

C.-2C218                           
D.27C217

Câu 22: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất, không gian mẫu là:

A. ={S}          
B.={N}              
C.={S, N}          
D.={S, N}

Câu 23: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất thì số phần tử của không gian mẫu là:

A. 2                
B.3                      
C.4                      
D.1

Câu 24: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất lần thứ nhất xuất hiện mặt 6 chấm là

A. 1/2                
B.1/3                
C.1/6                
D.1/36

Câu 25: Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh ngồi vào bàn dài 5 chỗ ngồi ?

A. 240              
B.24                    
C.120                
D.80

0