12/01/2018, 11:05

Đặc điểm chung của địa hình địa lý 12

Đặc điểm chung của địa hình địa lý 12 Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp ...

Đặc điểm chung của địa hình địa lý 12

Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

a) Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

- Đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích.

- Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000 m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2000 m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

b) Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng

- Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại, tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng.

- Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính:

+ Hướng tây bắc - đông nam thể hiện rõ rệt từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.

+ Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Nam Trung Bộ (Trường Sơn Nam)

c) Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

d) Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.

0