13/01/2018, 08:29

Câu 4 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 4 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục ? ...

Câu 4 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục ?

Bài 4. Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục ?

A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối với thời gian.

B. Gia tốc góc của vật bằng 0.

C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau.

D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian.

Giải

Chọn đáp án A vì trong chuyển động quay đều tốc độ góc là hằng số.

soanbailop6.com

0