14/01/2018, 18:22

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án Với mong muốn ...

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

Với mong muốn giúp quý thầy cô có thêm nhiều tài liệu hay và chất lượng để phục vụ công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 11 bài: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước. Chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp nên tài liệu: . Đáp án cho từng câu hỏi đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

Câu 1: Thành phần kinh tế là gì?

a. Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
b. Là kiểu quan hệ dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
c. Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định.
d. Là kiểu quan hệ dựa trên một hình thức sở hữu nhất định.

Câu 2: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào đâu?

a. Nội dung của từng thành phần kinh tế
b. Hình thức sở hữu
c. Vai trò của các thành phần kinh tế
d. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế.

Câu 3: Vì sao ở nước ta sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu khách quan?

a. Vì trong thời kì quá độ ở nước ta tồn tại đan xen một số thành phần kinh tế của xã hội trước, đồng thời trong quá trình xây dựng xã hội mới xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới.
b. Thời kì quá độ ở nước ta lực lượng sản xuất thấp kém với nhiều trình độ khác nhau nên có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất khác nhau.
c. Cả a, b đúng
d. Cả a, b sai

Câu 4: Nước ta hiện nay có bao nhiêu thành phần kinh tế?

a.4               b. 5               c. 6                 d. 7

Câu 5: Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào?

a. Nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
b. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
c. Nhà nước, tập thể, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
d. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 6: Kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào?

a. Cần thiết             b. Chủ đạo              c. Then chốt                d. Quan trọng

Câu 7: Thành phần kinh tế tư nhân có cơ cấu như thế nào?

a. Kinh tế các thể tiểu chủ, kinh tế tư nhân
b. Kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể
c. Kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân
d. Kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản

Câu 8: Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là gì?

a. Doanh nghiệp nhà nước
b. Công ty nhà nước
c. Tài sản thuộc sở hữu tập thể
d. Hợp tác xã

Câu 9: Kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào?

a. Nhà nước              b. Tư nhân                c. Tập thể                 d. Hỗn hợp

Câu 10: Kinh tế tập thể dựa trên hình thức sở hữu nào?

a. Nhà nước              b. Tư nhân                c. Tập thể                  d. Hỗn hợp

Câu 11: Kinh tế tư nhân dựa trên hình thức sở hữu nào?

a. Nhà nước              b. Tư nhân                 c. Tập thể                 d. Hỗn hợp

Câu 12: Kinh tế tư bản nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào?

a. Nhà nước              b. Tư nhân                  c. Tập thể                d. Hỗn hợp

Câu 13: Nội dung quản lí kinh tế của nhà nước là gì?

a. Quản lí các doanh nghiệp kinh tế
b. Quản lí các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước
c. Quản lí các doanh nghiệp kinh tế, điều tiết vĩ mô
d. Quản lí các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước, điều tiết vĩ mô

Câu 14: Làm thế nào để tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước?

a. Tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường vai trò của nhà nước
b. Tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước
c. Tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước, tiếp tục cải cách hành chính bộ máy nhà nước
d. Tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tiếp tục cải cách hành chính bộ máy nhà nước

Câu 15: Vì sao trong nền kinh tế thị trường ở nước ta sự quản lí của nhà nước là cần thiết và khách quan?

a. Nhà nước là đại diện cho sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất
b. Nhà nước phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của nền kinh tế thị trường
c. Nhà nước đại diệ cho xã hội thực hiện việc điều tiết, quản lí nền kinh tế
d. Cả a, b, c đúng

Câu 16: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định:

a. Có 4 thành phần kinh tế
b. Có 5 thành phần kinh tế
c. Có 6 thành phần kinh tế
d. Nhiều hơn thế

Câu 17: Căn cứ nào để xác định thành phần kinh tế:

a. Sở hữu về tư liệu sản xuất
b. Quá trình phát triển đất nước
c. Quan hệ tương tác giữa các thành phần kinh tế
d. Sự xuất hiện của các thành phần kinh tế

0