11/01/2018, 17:47

Bài 9 trang 66 sgk vật lý 12

Bài 9 trang 66 sgk vật lý 12 Điện áp tức thời giữa hai đầu ...

Bài 9 trang 66 sgk vật lý 12

Điện áp tức thời giữa hai đầu

9. Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là:

U = 80cos100 πt (V)

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu ?

A. 80 V;                                        B. 40 V

C. 80√2 V;                                   D. 40√2 V.

Bài giải:

Chọn đáp án D.

0