12/01/2018, 08:41

Bài 6 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Bài 6 trang 187 sgk Vật lý lớp 10 Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình? ...

Bài 6 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có tính dị hướng.

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

0