12/01/2018, 09:44

Bài 4 trang 95 sgk hoá học 12

Bài 4 trang 95 sgk hoá học 12 Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích? ...

Bài 4 trang 95 sgk hoá học 12

Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?

Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?

- Vỏ tàu bằng thép đwọc nối với thanh kẽm.

- Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh đồng.

Lời giải:

Trường hợp vỏ tàu bằng thép đwọc nối với thanh kẽm được bảo vệ

0