12/01/2018, 09:39

Bài 4 trang 72 sgk hóa học 12

Bài 4 trang 72 sgk hóa học 12 Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp ...

Bài 4 trang 72 sgk hóa học 12

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

4. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Hướng dẫn giải:

0