11/01/2018, 14:46

Bài 4 - Trang 59 - SGK Vật lí 12

Bài 4 - Trang 59 - SGK Vật lí 12 Âm sắc là gì? ...

Bài 4 - Trang 59 - SGK Vật lí 12

Âm sắc là gì?

4. Âm sắc là gì?

Bài làm.

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.

0