11/01/2018, 10:49

Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1 Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59. ...

Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

37. Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Bài giải:

Các hình đều có trục đối xứng.

- Hình h không có trục đối xứng.

- HÌnh có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

- Hình có hai trục đối xứng là: a

- Hình có năm trục đối xứng là: g

0