11/01/2018, 10:55

Bài 36 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Bài 36 trang 95 sgk toán 7 - tập 1 Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau: ...

Bài 36 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

Bài 36. Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

a) (widehat{A_{1}}=...) (vì là cặp góc so le trong).

b) (widehat{A_{2}}=...) (vì là cặp góc đồng vị).

c) (widehat{B_{3}}+widehat{A_{4}}=...) (vì ...).

d) (widehat{B_{4}}=widehat{A_{2}}) ( vì ...).

Hướng dẫn giải:

a) (widehat{A_{1}}=mathbf{widehat{B_{3}}}) (vì là cặp góc so le trong).

b) (widehat{A_{2}}=mathbf{widehat{B_{2}}}) (vì là cặp góc đồng vị).

c) (widehat{B_{3}}+widehat{A_{4}}=mathbf{180^{circ}}) (vì là cặp góc trong cùng phía).

d) (widehat{B_{4}}=widehat{A_{2}}) ( vì cùng bằng cặp góc so le trong (widehat{A_{4}}=mathbf{widehat{B_{2}}})).

0