11/01/2018, 11:58

Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1 Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: ...

Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

(y = {2 over 3}x + 2);                                       (y =  - {3 over 2}x + 2)

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng (y = {2 over 3}x + 2) và (y =  - {3 over 2}x + 2) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

Giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình dưới

 

b)

Vì M thuộc đồ thị (y=1) và (y = frac{2}{3}x + 2) 

(Rightarrow frac{2}{3}x_M+2=1Rightarrow x_M=frac{-3}{2})

(Rightarrow Mleft ( -frac{3}{2};1 ight ))

Vì N thuộc đồ thị (y=1) và (y = - frac{3}{2}x + 2)

(Rightarrow -frac{3}{2}x_N+2=1Rightarrow x_N=frac{2}{3})

(Rightarrow Nleft ( frac{2}{3};1 ight ))

Ta có đồ thị:

soanbailop6.com

0