12/01/2018, 14:24

Bài 2 trang 134 sgk toán 5

Bài 2 trang 134 sgk toán 5 Tính:a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng. ...

Bài 2 trang 134 sgk toán 5

Tính:a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng.

Tính:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút;

Bài giải:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng.

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ = 10 ngày 12 giờ.

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút.

0