25/04/2018, 18:26

Bài 1 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) sách Sinh 10: Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của...

Bài 1 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian. Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian. Hướng dẫn: Chu kì tế bào là khoảng cách giữa 2 lần phân bào. Gồm 3 ...

Bài 1 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian.

Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của kì trung gian.

Hướng dẫn:

Chu kì tế bào là khoảng cách giữa 2 lần phân bào. Gồm 3 pha nhỏ G1, S, G2.
– Pha G1: Tế bào tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.
– Pha S: Nhân đôi AND và NST
– Pha G2: Tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho phân bào.

 


0