12/01/2018, 14:34

Bài 1 sgk trang 16 toán 1

Bài 1 sgk trang 16 toán 1 Điền số vào ô trống. ...

Bài 1 sgk trang 16 toán 1

Điền số vào ô trống.

Điền số vào ô trống:

                          

Hình 1                               Hình 2                                  Hình 3

                         

Hình 4                               Hình 5                                   Hình 6

Bài giải:

Hình 1 viết số 4

Hình 2 viết số 5

Hình 3 viết số 5

Hình 4 viết số 3

Hình 5 viết số 2

Hình 6 viết số 4.

0