12/01/2018, 14:55

Bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4

Bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4 Kiến thức cần nhớ Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau Bài 2 Tính chiều dài của hình chữ nhật đó. ...

Bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4

Kiến thức cần nhớ Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau Bài 2 Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Kiến thức cần nhớ

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau:

Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

(frac{2}{3} ;frac{4}{7};frac{3}{5};frac{9}{4};frac{10}{7})

Giải

Phân số đảo ngược của các phân số : (frac{2}{3} ;frac{4}{7};frac{3}{5};frac{9}{4};frac{10}{7}) lần lượt là: (frac{3}{2} ;frac{7}{4};frac{5}{3};frac{4}{9};frac{7}{10})

Bài 2. Một hình chữ nhật có diện tích (frac{2}{3}) m2 , chiều rộng (frac{3}{4})m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Giải

Chiều dài của hình chữ nhật đó bằng:

(frac{2}{3}) : (frac{3}{4}) = (frac{8}{9})(m)

0