12/01/2018, 14:56

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 147 trang 155 sgk Toán 4

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 147 trang 155 sgk Toán 4 Kiến thức cần nhớ Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S ...

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 147 trang 155 sgk Toán 4

Kiến thức cần nhớ Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Kiến thức cần nhớ

Nếu một bản đồ có tỉ lệ là 1: 100 000 000 thì có thể viết dưới dạng phân số (frac{1}{10000000}), tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là 1 đơn vị đo độ dài  (cm, dm, m,..) và mẫu số cho biết độ dài thật tương ứng là 10 000000 đơn vị đo độ dài đó (10000000cm, 10000000dm, 10000000m,..)

+ Giải bài tập

Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

1000dm, 1000cm, 1000mm

Giải

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 ta có:

Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm

Độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm

Độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ

1: 1000

1: 300

1: 10000

1: 500

Độ  dài thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

1mĐộ dài thật

…cm

..dm

..mm

..m

Giải

Điền lần lượt viết vào chỗ chấm như sau:

1000cm, 300dm, 10000mm, 500m

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10000. quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

a) 1000m                b) 10000dm

c) 10000cm             d) 1km

Giải

a) S                        c) S

b) Đ                         d) Đ

0