12/01/2018, 14:55

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 134 trang 142 sgk Toán 4

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 134 trang 142 sgk Toán 4 Kiến thức cần nhớ bài 1,2. Tính diện tích hình thoi Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S) ...

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 134 trang 142 sgk Toán 4

Kiến thức cần nhớ bài 1,2. Tính diện tích hình thoi Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S)

Kiến thức cần nhớ

AC = m

BO = n

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = ({{m imes n} over 2})

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Giải

a) Diện tích hình thoi ABCD:

({{3 imes 5} over 2} = {{15} over 2}left( {c{m^2}} ight))

Diện tích hình thoi MNPQ :

({{7 imes 4} over 2} = {{24} over 2} = 14left( {c{m^2}} ight))

Bài 2. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là:

({{5 imes 20} over 2} = {{100} over 2} = 50left( {d{m^2}} ight)) (dm2 ).

b) Ta có: 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là:

({{40 imes 15} over 2} = {{600} over 2} = 300left( {d{m^2}} ight))

Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng  ({1 over 2}) diện tích hình chữ nhật

Giải

a) Ghi S vào ô trống 

b) Ghi Đ vào ô trống

0