12/01/2018, 14:54

Bài 1, 2, 3 trang 78 sgk toán 2

Bài 1, 2, 3 trang 78 sgk toán 2 Bài 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai? Bài 3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ: ...

Bài 1, 2, 3 trang 78 sgk toán 2

Bài 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai? Bài 3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

Bài 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Bài giải

Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai?

Bài giải

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

Bài 3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

8 giờ;                  11 giờ;                 14 giờ;                

18 giờ;                23 giờ.

Bài giải

- Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

- Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

0