12/01/2018, 15:41

Vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người đã và đang nỗ lực đế khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và ...

Vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người đã và đang nỗ lực đế khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người đã và đang nỗ lực đế khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Những biện pháp chính là :

-     Hạn chế phát triển dân số quá nhanh

-     Sừ dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên

-     Bảo vệ các loài sinh vật

-    Phục hồi và trồng rừng mới

-     Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm

-     Hoạt động khoa học của con người góp phẩn cải tạo nhiều giổng cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

0