14/01/2018, 00:43

Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng như sau: 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ. + Bước 2: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, ...

Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

như sau:

1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký.

Chủ sở hữu lập tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này và nộp cho Sở Giao thông vận tải kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất).

+ Bước 3: Sở Giao thông vận tải thu lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số; xóa sổ đăng ký và xác nhận vào tờ khai trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận tờ khai.

+ Bước 4: Trả Giấy kết quả xóa đăng ký xe máy chuyên dùng, cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố.

3. Thành phần hồ bao gồm:

+ Tờ khai xóa đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định (bản chính);

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số đã đăng ký (trừ trường hợp bị mất).

+ Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

+ Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

4. Thời hạn giải quyết:

+ Không quá 02 ngày kể từ ngày nhận tờ khai.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố.

6. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

+ Tờ khai xóa đăng ký có dấu xác nhận đã xoá đăng ký. Kích vào nút Tải về để tải tờ khai này.

7. Phí, lệ phí:

+ Không.

8. Tên mẫu đơn:

+ Tờ khai xóa số đăng ký xe máy chuyên dùng.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký.

10. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2005 của Bộ Tài chính.

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục, tờ khai và các căn cứ pháp lý này.

0