12/01/2018, 11:56

Tại sao trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị ?

Tại sao trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị ? Trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị ...

Tại sao trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị ?

Trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị

Trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị. Cần nêu được những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp (các nghề và làng nghề nổi tiếng), thương mại (nội thương và ngoại thương). Chính những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp, nhất là thương nghiệp (buôn bán trong nước và với nước ngoài) đã làm xuất hiện một số thành thị.

0