13/01/2018, 08:46

So sánh tính chất của 2 loại phản xạ.

So sánh tính chất của 2 loại phản xạ. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện. ...

So sánh tính chất của 2 loại phản xạ.

Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện.

. Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trinh bày ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52 - 2, so sánh tính chất của 2 loại phản xạ sau đây:

Bảng 52 - 2. So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Tính chất của phản xạ không điều kiện

Tính chất của phản xạ có điều kiện

1. Trả lời các kích thích rương ứng hay kích thích không điều kiện 

2. Bẩm sinh. 

3. ? 

4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại 

5. ? 

6. Cung phản xạ đơn giản 

7. Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống 

1. Trả lời các kích thích bất kì hay kích  thích có điều kiện ịđã được kết hợp với  kích thích không điều kiện mật số lần) 

2. ? 

3. Dễ mất khi không củng cố 

4. ? 

5. Số lượng không hạn định 

6. Hình thành đường liên hệ tạm thời

7. ?

Trả lời

Tính chất của phản xạ không điều kiện

Tính chất của phản xạ có điều kiện

1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện 

2. Bẩm sinh. 

3. Bền vững 

4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại 

5. Số lượng hạn chế 

6. Cung phản xạ đơn giản 

7. Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống 

1. Trả lời các kích thích bất kì hay kích  thích có điều kiện đã được kết hợp với  kích thích không điều kiện mật số lần) 

2. Hình thành trong đời sống (do học tập) 

3. Dễ mất khi không củng cố 

4. Có tính chất cá thể, không di truyền 

5. Số lượng không hạn định 

6. Hình thành đường liên hệ tạm thời

7. Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ não.

soanbailop6.com

0