12/01/2018, 15:21

Sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không cây sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. ...

Sinh sản vô tính ở động vật

- Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không cây sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-       Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá

thể mới giống hệt minh, không cây sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

-       Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là phân đôi, nảy chồi, phân mảnh

và trinh sinh.

-       Sinh sản vô tính dựa chủ yếu trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra

các cá thể mới. Các cá thể mới giống nhau và giống cá thể gốc.

-       Sinh sản vô tính được ứng dụng trong nuôi cấy mô sống và nhân bản vô tính.

II. GỢI Ỷ TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                             PHẦN TÌM HIẺU VÀ THẢO LUẬN

Sinh sản vô tính là gì ?

♦    - Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính.

-       Điền dấu X vào ôcho câu trả lời đúng nhất về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật:

□     Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

□     Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra nhiều cá thể mới gần giống mình.

□     Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thề mới có nhiều sai khác với mình, không có sự kếi hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

□     Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng, tạo ra các cá thể mới giống mình.

Trả lời:

Một số động vật có sinh sản vô tính là: trùng roi. hải quỳ. trùng giày...

♦     - Cho biết những điềm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.

-       Tại sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ ?

-       Dưới đây là các ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

+ Không có lợi trong trường hợp mặt độ quần thể thấp.

+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định. Ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

+ Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

+ Tạo ra số lượng lớn các con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

+ Tạo ra số lượng lớn các con cháu trong một thời gian tương đối ngắn.

Hãy chọn và ghi lại các ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tinh vào mẫu dưới đây:

a)    Ưu điểm của sinh sản vô tính:

1................................................

2................................................

3................................................

b)     Hạn chế của sinh sản vô tính:

1...............................................

Trả lời

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính: phân đôi, nẩy chồi, trinh sinh, phân mảnh

*      Điểm giống nhau:

+ Từ một cá thể sinh ra mội hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

+ Các hình thức sinh sản vô tính đều dựa trên nguyên phân để tạo ra thế hệ mới.


* Điểm khác nhau:

+ Phân đôi: dựa trên phân chia đơn giản chất tế bào và nhân (tạo ra các eo thắt để chia đều nhân và chất lố bào).

+ Trinh sinh: dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

+ Nẩy chồi: dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành một chồi non. Sau đó, chồi con lách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới.

+ Phân mảnh: dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.

-  Các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ vì cơ thể mới tạo thành dựa trên quá trình phân bào liên tiếp theo kiểu nguyên phân.

a) Ưu điềm của sinh sản vô tính:

  1. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong từng hợp mật độ quần thể thấp.
  2. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền.
  3. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

     4.Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trưởng sông ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

b) Nhược điểm của sinh sản vô tính:

Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi. có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

 
0