Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10

Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10 Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.) ...

Reading - Unit 7 trang 74 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)

A. READING

BEFORE YOU READ

Work with a partner. Ask and answer the following questions.

(Làm việc với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. When do you often watch TV?

2. How many channels are there on our national TV?

3. How many hours per week do you watch TV?

Trả lời:

1. I often watch TV after dinner.

2. Besides the channels of national TV Stations and HCM City TV channels, nearly every province has its own television station..

3. I usually watch TV about tour hours per week.

WHILE YOU READ

Look at some popular programmes, and then do the tasks that follow.

(Nhìn vào vài chương trình phố biến, và sau đÓ làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

Dịch bài:

VTV1

05:35 : Thể dục buổi sáng

06:30 : Dân số và Phát triển

07:20 : Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Chú Vịt Donald

08:00 : Phim truyện : Con đường sự sống

09:00 : Tin tức

09:15 : Phim : Khi những con chim trở về

10:15 : Hài kịch : Những bí mật gia đình

11:00 : Nhạc

12:00 : Tin tức 15 phút

13:00 : Phim : Vẻ đẹp của cuộc sống

14:20 : Quân đội nhân dân

16:15 : Phim : Hình phạt

19:00 : Tin tức Thời sự

20:00 : Bình luận thể thao

21:30 : Dân ca 

23:00 : Đầu đề tin tức

23:30 : Dự báo thời tiết


VTV2

15:15 : Thế giới động vật hoang dã

17:00 : Vòng quanh thế giới

18:30 : Phim tài liệu khoa học

19:00 : Bình luận kinh doanh

20:00 : Học tiếng Anh qua bài hát

 

VTV3

07:30 : Chương trình đố vui

09:1.5 : Sân khấu : Trái tim bị đánh cắp

10:00 : Âm nhạc cho thiếu nhi

11: 30 : Chân dung cuộc sống

12:00 : Phim : Hố sâu trong thành phố

14:30 : Sân khấu: Đời tôi

15:15 : Phim tài liệu : Bản chất của ngôn ngữ

16:00 : Văn hóa và Giáo dục

19:00 : Tin tức Thời sự

20:00: Thể thao

21:30: Phim : Những người khách của dân tộc

23:00 : Bóng đá : Liverpool với West Ham

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Những từ ở cột A xuất hiện ở bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở cột B.)

A

B

1. cartoon

a. a play for the theatre, television or radio

2. drama

b. a film or a television programme giving facts about something

3. comedy

c. a film made by photographing a series of changing drawings

 4. documentary

d. a film or a play that is intended to be funny, usually with a happy ending

Trả lời:

1. c               2. a              3. d             4. b

Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F). Correct the false statements.

(Xác định xem những phát biểu sau là đúng(T) hay sai (F). Sửa thông tin sai.)

T

F

1. There are five news programmes on the three channels.

2. There is a comedy programme on between 10:15 and 11: 00

3. The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2.

4. The film Punishment is shown at 4:15 p.m. on VTV1.

5. VTV1 starts at 5:35 and ends at 23:30.

Trả lời:

(Xác định xem những phát biểu sau là đúng(T) hay sai (F). Sửa thông tin sai.)

T

F

1. There are five news programmes on the three channels.

 x

2. There is a comedy programme on between 10:15 and 11: 00

 x

3. The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2.

 x

4. The film Punishment is shown at 4:15 p.m. on VTV1.

 x

5. VTV1 starts at 5:35 and ends at 23:30.

 x

Trả lời:

3. The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2.

⟹ The Nature of Language is the documentary programme at 15:15 on VTV3. It’s an educational programme.

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lởi câu hỏi sau.)

1. How many films are on?

2. What time can you watch the news?

3. Which chanel do you recommend to someone who like annimals?

4. What programme is on on VTV3 at 7:30?

5. Which channel will you watch if you like folk songs? 

6. What is the last programme on VTV3 ? 

Trả lời:

1. Five films are on.

2. I can watch the news at 9:00, 12:00 noon; 19:00 and 23:00 on VTV1 and at 19:00 on VTV3.

3. VTV2

4. The programme on VTV3 at 7:30 is the "Quiz Show”.

5. You should watch VTV1 at 21:30.

6. The last programme on VTV3 is the “Football”

AFTER YOU READ

Work in pairs. Tell your partner about one of the TV programs you like watching best  and explain why.

(Làm việc từng đôi. Hãy kể cho bạn cùng học với em về một trong những chương trình truyền hình em thích xem nhất và giải thích tại sao.)

I like watching the programmes such as the ’‘Wildlife World and “Culture and Education” best, because these programmes provide me with the Knowledge of the life of wild animals and of the matters of various cultures and of education in our country and around the world. Thanks to these. I can broaden the horizon of my knowledge .

soanbailop6.com

0