12/01/2018, 11:26

Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta? (Sgk trang 57)

Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta? (Sgk trang 57) Hoạt động ngoại thương nước ta có sự chênh lệch lớn giữa các vùng... ...

Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta? (Sgk trang 57)

Hoạt động ngoại thương nước ta có sự chênh lệch lớn giữa các vùng...

Hoạt động ngoại thương nước ta có sự chênh lệch lớn giữa các vùng: phát triển nhất ở vùng Đông Nam Bộ, kế đó là hai vùng đồng bằng: đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. 

0