14/01/2018, 01:09

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật Hợp đồng thuê tư vấn pháp luật được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là mẫu hợp đồng dùng để ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư vấn pháp luật giữa cá ...

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật

được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là mẫu hợp đồng dùng để ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư vấn pháp luật giữa cá nhân/công ty với công ty tư vấn luật. Mời các bạn tham khảo.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 số 80/2015/QH13

Hợp đồng tư vấn xây dựng

Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Mời các bạn theo dõi bản text 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______***_______

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

SỐ:..../20..../..............................

Hợp đồng này được lập ngày ...tháng ... năm 20......, tại .................... giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN..............................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ..............................................- Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Mã số thuế:........................................................................................................................

BÊN B: CÔNG TY LUẬT.....................................................................................................

Người đại diện Ông/Bà.....................................................................- Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Hai bên thống nhất và ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Bên B tư vấn và thực hiện .............. theo yêu cầu của bên A với nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi tiến hành ;

- Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Bên A tiến hành cho Bên A tại

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các đối với chi cục ;

2.2 Phương thức tư vấn:

- Tư vấn trực tiếp cho Bên A.

- Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho Bên A.

- Thay mặt Bên A tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

2.3 Thời hạn tư vấn: Thời hạn tư vấn được tính từ thời điểm ký hợp đồng đến thời điểm hay bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là ...000.000VNĐ (bằng chữ: .............triệu đồng), đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B thành (02) hai đợt như sau:

Thanh toán đợt 1: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền là:...000.000 VNĐ (bằng chữ: ....triệu đồng) tại ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

Thanh toán đợt cuối: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền còn lại là ...000.000 VNĐ (bằng chữ: ...........triệu đồng) sau khi bên B bàn giao kết quả theo yêu cầu cho bên A.

Cách thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt

Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về các nội dung liệu cung cấp cho Bên B.

- Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

- Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành các hạng mục công việc yêu cầu sự có mặt bắt buộc của Bên A.

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã quy định trong hợp đồng với điều kiện Bên A đáp ứng đầy đủ quy định của Pháp luật.

- Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A phí tư vấn.

- Bàn giao cho Bên A kết quả công việc với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A.

- Báo trước cho Bên A có mặt tại cơ quan chức năng trong trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có sự hiện diện của Bên A.

- Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

- Hợp đồng này được lập thành (02) bốn bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

0